Nr konta bankowego KSE „Nazaret”

PKO BP     02 1020 1664 0000 3202 0507 4101